CONTEST RESULTS

World Music Contest (3rd division)

Date: 6 Jul 2013
Venue: Parkstad Limburg Theater, Kerkrade
Adjudicator(s): Steve Sykes, Ian Porthouse, Jan de Haan
Test piece: Musica Helvetica (Jan de Haan)

Pos Band Conductor Test Piece Own Choice Total
Draw Points Pos Draw Points Pos points
1 Brass Band Gloria Deï Piet van der Heide 4 93.0 1 90.0 1 91.5 Flag
2 Brass Band Looft den Heer (Beetgumermolen) Paulus de Jong 5 87.0 2 89.0 2 88.0 Flag
3 Brass Band St Cecilia Jean Pierre Leveugle 2 86.0 3 86.0 3 86.0 Flag
4 Brass Band 'de Grensbewoners' Smeermaas Danny Aerden 3 86.0 3 84.0 4 85.0 Flag
5 Brass Band Middelburg Bart Van der Strieckt 6 85.0 5 83.0 5 84.0 Flag
6 Brass Band Looft den Heer (Wirdum) John Blanken 1 84.0 6 83.0 5 83.5 Flag